Curs de preparació de les Oposicions a la Guàrdia Urbana de la Paeria de Lleida

Oferta Pública

L'Ajuntament de Lleida ha informat que vol ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana en 15 agents més. Tot i que encara no ha sortit la convocatòria, a Studium reprenem el curs de preparació d'aquestes oposicions.

Quan?

Oposicions l’any 2024 (Cal esperar convocatòria)

Requisits específics:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  • Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Estar en possessió del permís de conducció de la categoria B, en vigor.
  • Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.
  • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1), equivalent o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Certificat Mèdic conforme on els/les aspirants posseeixen les capacitats físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Ni haver estat inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat mitjançant l'expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

IMPORTANT: Aquests requisits són els bàsics d'altres convocatòries, però no de la pròxima que preparem, ja que encara no es coneixen. Caldrà esperar a la seva publicació per poder-los actualitzar.

Com funciona el curs?

Pots escollir tres tipus de grups:

  • dimarts i dijous de 20'00 a 22'00h
  • dissabtes de 9'00 a 14'00h (Descans d'11'00 a 11'30h)
  • Online

Preus*

*Tots els preus inclouen IVA